(^-^*) KaomojiHoạt động linh tinh

Sao chép và dán Hoạt động linh tinh Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
Playing with a Ballෆ⃛(ٛ ˃ ु⍘⃘ ٛ˂) ु˓˓ٍ❀⃝Playing with a Ballෆ⃛(ٛ ❝͋॔ ु⍘⃘ ❝͋॓) ु˓˓ٍ❀⃝Snowball Fight!˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞₎₎=͟͟͞͞˳˚॰°ₒ৹๐Throwing a Snowball(╬ᇂ..ᇂ)o彡°