(^-^*) Japanese emoticonsjapanese-emoticon-tags:┗┐ヽ(・v・´o≡o`・v・)ノ┌┛

Copy and paste japanese-emoticon-tags:┗┐ヽ(・v・´o≡o`・v・)ノ┌┛ Japanese emoticons

👉 Click on emoji to copy
┗┐ヽ(・v・´o≡o`・v・)ノ┌┛