(^-^*) Japanese emoticons(⊚ຶັົ໋♜⊚ຶັົ໋)

Copy and paste (⊚ຶັົ໋♜⊚ຶັົ໋) Japanese emoticons

👉 Click on emoji to copy
(⊚ຶັົ໋♜⊚ຶັົ໋)